Termeni și Condiții

Prezenții Termeni de utilizare („Termenii”) au fost actualizați ultima dată la 31 octombrie 2023.

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale actelor normative interne şi are drept scop reglementarea modului şi condiţiilor de utilizare a bibliotecii digitale www.digilab.academy.police.md (în continuare – platformă), al cărui posesor este Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului afacerilor interne (în continuare – Academia), precum şi a materialelor educaționale disponibile de pe aceasta.

1.2 Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate de către Academie, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (în continuare - utilizatori). Modificările respective vor intra în vigoare la data plasării acestora pe site.

2. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

2.1 Platforma are drept scop asigurarea accesului la colecţia de materiale şi documente digitizate de tip text, materiale vizuale, audio sau video şi copii digitale ale documentelor aflate în colecţia Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

2.2 Acceptarea Termenilor şi condiţiilor expuse în continuare oferă utilizatorilor dreptul de acces la materialele disponibile permanent pentru consultare.

3. DESCRIEREA INFORMAȚIILOR

3.1 Prin intermediul secţiunilor sale, platforma pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii, ştiri referitoare la Biblioteca digitală și materialele educaționale pe care le deține Departamentului Informațional Biblioteconomic a Academiei.

3.2 Accesul la conținutul materialelor educaționale se acordă în mod automatizat în urma autentificării pe platformă prin intermediul următoarelor metode:

a. Cu cont de utilizator creat în platformă;

b. Cu cont de utilizator din sistemul „Cabinetul electronic de note”

c. Cu cont de utilizator din Google;

d. Cu cont de utilizator din Facebook.

3.3 Informațiile sunt disponibile 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în an, exceptând cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice.

3.4 Prin intermediul platformei, utilizatorul va fi informat despre fiecare situaţie de întrerupere a posibilităţii accesării serviciilor, care survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum şi despre reluarea activităţii serviciilor în cazul întreruperii funcţionalităţii acestora.

4. CONTUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI

4.1 Pentru a utiliza unele funcționalități și accesa informații va fi necesar un cont de utilizator.

4.2 Păstrarea în siguranță a credențialelor contului de utilizator este în responsabilitatea utilizatorului.

4.3 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru activitatea sa în cadrul platforme.

5. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

5.1 Academia oferă utilizatorilor accesul liber la informaţii și materiale educaționale, iar unele din acestea pot fi protejate de dreptul de autor și reproducerea, sau preluarea informației este pe răspunderea juridică a utilizatorului.

5.2 Academia nu îşi asumă nici o răspundere pentru folosirea incorectă a platformei de către utilizator.

5.3 Academia nu poartă răspundere pentru întreruperea continuităţii platformei din vina utilizatorului şi nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce excedă controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de reţea ale utilizatorului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

5.4 Academia nu poartă răspundere pentru nici o întrerupere a platformei rezultată din cauze ce derivă din setările calculatorului utilizatorului, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciilor, restricţiile dictate de politica de securitate a calculatorului utilizatorului, defecţiunile dispozitivelor de citire a purtătorilor de informaţii pe care sunt înscrise semnăturile electronice, cât şi incompatibilitatea calculatorului cu cerinţele tehnice plasate pe site şi nici pentru consecinţele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

5.5 Academia nu garantează disponibilitatea permanentă a platformei sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate, în legătură cu necesitatea efectuării operaţiunilor de întreţinere de rutină. Academia va asigura funcţionalitatea plagformei, întru disponibilitatea permanentă a acesteia.

5.6 Academia îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului platformei. De asemenea, Academia îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

5.7 În scopul protejării platformei, Academia are dreptul să suspende temporar accesul utilizatorilor, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice sau suspectează probleme de securitate cibernetică său ce poate cauza eventuale prejudicii atât Academiei, cât şi utilizatorului, până la soluţionarea acestei probleme.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

6.1 Utilizatorii sunt în drept:

a) să creeze cont de utilizator pentru a utiliza funcționalitățile oferite de platformă și pentru a accesa, consulta materialele educaționale din platformă;

b) să acceseze și consulte materialele educaționale din platformă.

6.2 Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

a) să pună la dispoziţie adresa electronică veridică prin care se va putea efectua comunicarea reciprocă;

b) să pună la dispoziţie date de identificare veridice;

c) să colaboreze cu Academia pentru asigurarea securităţii accesului la servicii şi să informeze despre orice acţiune suspicioasă de care are cunoştinţă şi care ar putea să reprezinte un atentat la platformă;

d) să nu publice, transmită sau distribuie materialele educaționale;

e) să nu utilizeze această platformă într-un mod care poate duce la încălcarea regulilor altor platforme, site-uri;

f) să nu folosească, prin nici un fel de metodă, nici o aplicaţie software şi nici un dispozitiv care să bruieze platforma;

g) să nu obţină sau să nu încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

6.3 Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează platfroma sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul platformei.

6.4 În cazul în care se constată că utilizatorul încalcă sau are motive să suspecteze că încalcă oricare dintre obligaţiile sale, Academie are dreptul să suspende/blocheze accesul utilizatorului la contul personal al acestuia.

7. PRELUCRAREA DATELOR

7.1 Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor utilizatorul şi-a exprimat consimţământul pentru colectarea, administrarea datelor cu caracter personal ale acestuia şi includerea datelor cu caracter personal în baze de date, precum şi prelucrarea lor, în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

8. CONDIŢII DE FOLOSIRE A INFORMAŢIILOR DE PE PLATFORMĂ

8.1 Utilizatorii pot prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe această platformă, cu condiţia să reproducă fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preiau de pe platformă. Totuşi, utilizatorul nu au dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul platformei pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile grafice/video, sunetul fără permisiunea scrisă a Academiei.

8.2 Utilizatorul trebuie să ia cunoştinţă de faptul că orice informaţie vizualizată sau citită pe această platformă are drepturi rezervate de „copyright” fără o altă notificare specială.

8.3 Utilizarea platformei nu vă oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului accesat.

9. REGULI GENERALE

9.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor impuse de termenii şi condiţiile prezente, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de Codul civil, actele normative ale Academiei şi alte acte legislative şi normative în vigoare ce reglementează domeniul vizat în prezentul document.

9.2 Academia declară că:

a) va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului platformei;

b) va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a platformei;

c) pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Academia poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare, care vor intra în vigoare la data plasării acestora pe platformă.

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1 Prin accesarea materialelor educaționale, utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanţă cu legislaţia în vigoare.